v Moravském krasu

Holštejn, malebná obec v Moravském krasu


Holstejn-original-znak

Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Holštejn.

Jejich cílem je informovat naše občany a návštěvníky obce o aktuálním dění v Holštejně. Upozorňujeme návštěvníky obce, že se pohybujete po chráněném území Moravského krasu. Chovejte se prosím slušně, neničte přírodu a dodržujte návštěvní řád Moravského krasu.

Obec Holštejn se nachází v severovýchodní části CHKO Moravský kras, poblíž obce Lipovec.

První zmínka o osadě bez uvedení jména je z roku 1349, mezi Čeňkem z Lipé a Vokem I. z Holštejna, kdy se mluví pouze o dvorečcích pod hradem. Teprve v roce 1437, kdy Vok V. vkládá Holštejnsko Henikovi z Valdštejna do zemských desek, je zmínka o městečku pod hradem.

Rozprostíralo se v poloslepém údolí potoka Bílé vody a na mírně zvlněné plošině, dodnes zvané „Na městečku“. Středověké městečko po svém zániku v 1. čtvrtině nebo polovině XVI. st. přežívalo v podobě dolního mlýna. K založení druhého, horního mlýna došlo v průběhu XVII. st., kdy také noví osadníci začali znovu obhospodařovat poměrně rozsáhlé panské pozemky, živili se lesní prací a patrně i pálením vápna. Postavení poddaného lidu se zlepšilo vydáním robotního patentu v roce 1775 a zrušením nevolnictví v roce 1781, kdy byl vymezen rozsah robot, sníženy daně, poplatky za svolení k sňatku, za svolení učit se řemeslu. Byly uzákoněny svobody stěhování, dávat děti na řemeslo, na studie, volnost mletí obilí v kterémkoliv mlýně. Padly povinnosti: stavět děti poddaných do služeb vrchnosti, povinnost kupovat a odebírat nápoje - pivo, víno, kořalku, jen u vlastní vrchnosti, stejně tak i kupovat potraviny a výrobky i špatné jakosti a předražené. Poddaní získali i právo zakoupit si usedlost, na které seděli, a svobodně ji odkazovat svým dědicům.
Za takových podmínek se začal rozvíjet i život v nově obnoveném Holštejně v roce 1791, parcelací dvora, který byl vystavěn v roce 1771. Pozemkové knihy jsou od roku 1799. V roce 1746 tu bylo 185 obyvatel, v roce 1854 již 250. V roce 1914 zde bylo 39 domů a 41 rodin, v roce 1938 již měl Holštejn 51 domů s 55 rodinami. Za 2. světové války se do obce přistěhovali utečenci z prostoru bývalé vyškovské vystěhované střelnice, po roce 1945

Současný katastr obce Holštejn tvoří 647 ha, 68 popisných čísel a 160 obyvatel. Na území obce v její severní části údolí Bílá voda je postaveno 23 rekreačních chat, vlastní potok byl upraven včetně břehů a jejich zpevnění, v horní části nad obcí byla zřízena zadržovací přehrada a částečně regulován potůček "beščákový". Vlivem nestabilnosti skalního masivu nad propadáním Nová Rasovna byla omezena průjezdnost silnice namontováním ocelového přemostění jako provizorium před definitivním vyřešením nového mostu. Tento úkol se již podařilo zrealizovat a od října 2014 je na tomto místě  v provozu nový most v celkové délce 72 metrů.

© 2016 Obecní úřad Holštejn, všechna práva vyhrazena