v Moravském krasu

Historie hradu Holštejn

Hrad stál před mnoha staletími na vápencové skále kousek za Holštejnem. Jeho jméno vzniklo z německého  " Hohl stein = dutá skála popř. kámen "

Zřícenina hradu je volně přístupná, přístup k ní i k jeskyni Hladomorně je po červené turistické stezce ze stejnojmenné obce. Za shlédnutí stojí i blízká propadání Stará a Nová Rasovna, která leží též na této stezce.

53cs_1  Holstejn

Ilustrace - prof. Dr. Ervín Černý - Křetínský

Z publikace Nejstarší historie hradu a městečka Holštejna a panství holštejnského, vydané v roce 1991.

Jeskyně Hladomorna v zimě

          

Pod hradem se totiž nachází jeskyně Hladomorna, která sloužila jako hradní vězení v době jeho existence. Vedla do něj přístupová chodba dlouhá 14 m. Sama jeskyně je vysoká 17 m a její rozměry jsou 25 x 35 m. Jsou k ní připojeny 4 menší síně, z nichž jedna je propojena skrytým průduchem s povrchem. Tudy se mohlo z vězení uprchnout, ale většina obětí  o tom asi nevěděla. Což se domníváme díky tomu, že dno jeskyně je pokryto množstvím balvanů, které se utrhly ze stropu a v hlíně mezi nimi bylo nalezeno množství lidských pozůstatků a také brnění, ostruhy a jiné kovové předměty. Hrad Holštejn byl jistou dobu v držení loupeživých rytířů a ti své oběti házeli dovnitř otvorem ve stropě. Při průzkumu jeskyně objevili badatelé J. Wankel a K. Absolon ručně tesané schůdky, které vedly od otvoru na hradní náměstí. Tato chodba je dnes bohužel bezpečně uzavřena a zasypána, takže po ní není ani stopy. Do hladomorny se chodí otvorem vybouraným při úpatí skály. V hladomorně dnes zimují vzácní netopýři, netopýr velký a ušatý.

Jak je vidět z obrázku, hrad to byl mohutný. Jeho jedinou nevýhodou bylo zásobování vodou, předpokládá se, že voda byla získávána ze zřídla jihovýchodně od hradu a byla dopravována podzemním potrubím dlouhém asi 1 km. Tento předpoklad podporují nálezy pálených a skleněných trub pod povrchem ornice.

Hrad byl vybudován kolem roku 1270 Hartmanem z Jedovnic.Hartman se poprvé v listinách objevuje roku 1252, kdy se svým bratrem Bohušem svědčil při založení žďárského kláštera. V následujících letech byl připomínán na řadě listin. Jeho bratr však panství, které mělo původně sídlo na tvrzi v Jedovnicích, opustil a přestěhoval se na Přerovsko, kde vystavěl hrad Drahotuše a založil tam vlastní rod pánů z Drahotuš. Hartman začal budovat na panství nové pevné sídlo. Jako Hartman s přídomkem „z Holštejna“ se uvádí poprvé na pečeti listiny z 5. března 1268, což znamená, že jeho nový hrad Holštejn byl v té době dostavěn nebo alespoň zčásti obyvatelný. Od roku 1278 se uváděl jako Hartman z Holštejna již na všech listinách. Téhož roku získal významnou funkci brněnského komorníka. Hartman byl významným šlechticem své doby, i když starší literatura uvádí, že byl loupeživým rytířem. Toto bylo způsobeno záměnou s jiným moravským hradem Hoštejnem. Ve skutečnosti se Hartman uváděl v listinách na prvních prestižních místech. Z veřejného života se stáhl v roce 1302, kdy už byl stár. Na jeho místo nastoupil jeho syn Crha z Holštejna, který však v roce 1308 předčasně zemřel. Hartman se naposledy uvádí 1. ledna 1315 na listině zábrdovického kláštera, poté zemřel. Hrad Holštejn a holštejnské panství získal odúmrtí král. Ten se po dokončení hradu začal podepisovat "Hartman z Holštejna" a přesunul centrum svého panství z Jedovnic na Holštejn. Po jeho smrti přešel hrad do rukou Čeňka z Lipé a ten ho v roce 1349 prodal Vokovi I. z Holštejna. Ten odkázal hrad i s okolními osadami v roce 1375 svému druhorozenému synu Vokovi II..

Vok II. z Holštejna zasedal u zemského soudu v Olomouci a Brně v majetkových sporech vystupoval jako rozhodčí. Zemřel v roce 1384 a hrad přebírá jeho syn Vok III..

Za panování Voka III. došlo k válce, do které se zapojila i šlechta. Hrad Holštejn se stal základnou rytířského loupení, v hladomorně pod hradem tehdy zemřela spousta lidí. Jeho loupeživého řádění se účastnil i jeho syn Vok IV., který po otcově smrti převzal správu nad hradem.

Vok IV. žil bouřlivým životem, často byl před soudem žalován z loupeživých nájezdů, neplacení dluhů a přivlastňování si cizích statků. V roce 1415 podepsal a pečetí opatřil svůj protest proti upálení Jana Husa a byl přívrženec husitství do roku 1419, kdy se přiklonil k Zikmundovi. Spolu s jeho vojskem pak táhl na husitskou Prahu. Při dobývání Vyšehradu byla armáda Voka IV. rozdrcena husity a sám Vok IV. tu nalezl smrt. Je pohřben na hřbitově u kostela sv. Pankráce.

Vok V. zdědil po svém otci velké bohatství. Bohužel historické prameny neuvádí přesně co se stalo, ale je jisté, že Vok V. přišel o většinu svého majetku a Holštejnsko bylo rozděleno na tři části a mělo tři různé majitele. Vok V. žil i nadále na hradě. Zemřel v roce 1466 v Brně, kam jel k soudu. Protože neměl žádné dědice, rozpadlo se definitivně Holštejnské panství a tím byl zpečetěn osud proslulého hradu Holštejn, který od té doby chátral.

Do současné doby se dochovaly zbytky hradních zdí na obvodu hradního skaliska. Tyto zbytky prozrazují původní kompozici hradu ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníka o rozměrech cca 85 x 52 metrů. Na hradní plošině lze rozeznat zbytky hradních stavení nalézajících se po třech stranách. Reprezentační hradní prostory se nalézaly v severním křídle. Čelní strana s plášťovou hradbou byla pravděpodobně nezastavěná. Nyní je celá skála porostlá stromy. Hrad zchátral časem, protože se o něj nikdo nestaral, a také proto, že sloužil jako zdroj kamení pro stavbu vesnic v jeho širém okolí.

Historie území

Pojem holštejnské území představuje panství, které držel ve 14. a 15. století rod Voků z Holštejna. Je to oblast, kde dnes leží obce Lipovec, Podomí, Senetářov, Kulířov, Kotvrdovice, Jedovnice, Vilémovice, Ostrov u Macochy, Šošůvka, Housko a Vysočany. Všechny tyto vesnice i se svými pozemky patřily pod správu hradu Holštejn.