v Moravském krasu

Zákon o střetu zájmu - registr oznámení

Všeobecné informace o registru podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., potřebné dokumenty, žádosti.

Veřejní funkcionáři

Veřejní funkcionáři podávají v zákonem stanovených lhůtách oznámení  o osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích formou čestného prohlášení. Veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb. (dále jen "zákon o střetu zájmů" nebo jen "zákon") jsou:

♦ člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

♦ starosta obce a členové rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

♦ vedoucí zaměstnanci územního samosprávného celku, podílející se na výkonu správních činností  zařazení do obecního úřadu.


Žadatelé o přístup k informacím

Každý má právo na základě písemné žádosti  bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.


Žádost o nahlédnutí do registru

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (starosta) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru.

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (starosta) žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele (s výjimkou žádosti podané osobně).

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů. 


Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:

♦ používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře

♦ poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru

♦ neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě

Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

 

Plné znění zákona o střetu zájmů