v Moravském krasu

Vyhlášky dříve vydané

Vyhláška č. 2 - povolení k vjezdu motorových vozidel

Obecní úřad v Holštejně vydává rozhodnutí o povolování vjezdu motorových vozidel v K.Ú. v Holštejně do chatové oblasti v souvislosti s nekontrolovatelným pohybem motorových vozidel v oblasti zdrojů pitné vody pro obce Holštejn a Lipovec.

Vyhláška č. 3 - provozní řád chatové oblasti

Zastupitelstvo obce Holštejn v souladu s § 14 a 16 zákona 376/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje provozní řád chatové oblasti.

Vyhláška č. 4 - stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany

Zastupitelstvo obce Holštejn se na svém zasedání dne 2005 usneslo vydat v souladu s § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č.133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o požární ochraně”), tuto obecně závaznou vyhlášku. Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Vyhláška č. 5 - o chovu a držení zvířat na území obce Holštejn

V souladu s ustanovením §14 a §16, odst.1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, vydalo obecní zastupitelstvo obce Holštejn, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen OZV). Tato vyhláška upravuje chov a držení zvířat na území obce Holštejn. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby (chovatele), které na území obce Holštejn, chovají nebo drží zvíře nebo zvířata nebo s nimi obchodují.

Vyhláška č. 6 - o vytváření a ochraně životního prostředí

Obecní zastupitelstvo obce Holštejn se usneslo na svém 2. zasedání konaném dne 11.9. 2003 v souladu s ustanovením §14 a §16, odst.1 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen OZV). Tato OZV se vztahuje na území obce Holštejn